Ιδρυτική ∆ιακήρυξη της δηµοτικής κίνησης
Μελισσίων, Νέας και Παλαιάς Πεντέλης

«Πεντέλη εν δράσει»

Ριζοσπαστική Συνεργασία Πολιτών

Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ:
∆ΗΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΣ, ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ

Πολίτες των Μελισσίων, της Νέας και της Παλαιάς Πεντέλης.
Οι επερχόµενες δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου, θα διεξαχθούν µέσα σε ένα εξαιρετικά δυσχερές και ασφυκτικό περιβάλλον λόγω των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης αλλά και της εφαρµογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Μαζί µε την συντριπτική πλειοψηφία των συµπολιτών µας, βιώνουµε τα αρνητικά αποτελέσµατα των αποτυχηµένων όπως αποδείχθηκε επιλογών των ισχυρών και αυτοδύναµων κυβερνήσεων της χώρας µας µετά την µεταπολίτευση, οι οποίες είναι καταστροφικές για τους πολλούς και ευεργετικές για λίγους εκλεκτούς και συγκεκριµένους.
Σε αυτή την έκτακτη κατάσταση χρειάζονται µέτρα µε σαφή κοινωνική αναφορά υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων και όχι µια ανεξέλεγκτη µονόπλευρη κατάργηση δικαιωµάτων, που οδηγούν την κοινωνία σε εξαθλίωση και απόγνωση.
Παράλληλα, η εφαρµογή του σχεδίου Καλλικράτης, δεν αντιµετωπίζει χρόνια αιτήµατά του αυτοδιοικητικού κινήµατος όπως, η οικονοµική επάρκεια, η αυτοτέλειά από την κεντρική διοίκηση, η µεταφορά αρµοδιοτήτων µε την εξασφάλιση των ανάλογων πόρων καθώς και µια σειρά ώριµων πλέον αλλαγών όπως η εφαρµογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων της για µεγαλύτερη συµµετοχή και διαφάνεια στις αποφάσεις της.

Αντίθετα προωθεί µε τις ρυθµίσεις που προβλέπει, την περαιτέρω υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας και παιδείας, δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση τοµέων όπως η αποκοµιδή των απορριµµάτων και η δηµιουργία υποδοµών µέσω των πανάκριβων Συµπράξεων Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα (Σ∆ΙΤ) και στέλνει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους στην αυτοδιοίκηση.

Συµπολίτισσες και Συµπολίτες,
Η συνένωση των τριών ∆ήµων, που επιβλήθηκε µε τον Καλλικράτη και ανακοινώθηκε µόλις τον περασµένο Μάιο, είναι πλέον γεγονός. Η συνένωση αυτή δεν ήταν µια αναγκαιότητα που προέκυψε µετά από δηµόσιο διάλογο, διαφανείς και δηµοκρατικές διαδικασίες συµµετοχής (δηµοψηφίσµατα), αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε δήµου και εφαρµογής ενός µακροχρόνιου σχεδιασµού.

Ήταν µια επιλογή που αποφασίστηκε και επιβλήθηκε µακριά από τις τοπικές κοινωνίες, µε την στενά αριθµητική λογική του πληθυσµιακού κριτηρίου. Αποτελεί όµως το περιβάλλον, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, µέσα στο οποίο αγωνιζόµαστε.
Έτσι, το µεγάλο οικονοµικό χρέος του δήµου Μελισσίων, που έχει οδηγήσει µεταξύ άλλων στην µη καταβολή δεδουλευµένων αµοιβών σε εργαζοµένους, η αδυναµία ελέγχου των οικονοµικών του δήµου Παλαιάς Πεντέλης λόγω της έλλειψης λογιστηρίου και διπλογραφικού συστήµατος και τα θετικά οικονοµικά στοιχεία του δήµου Νέας Πεντέλης, είναι σηµαντικές διαφορές που εκφράζουν τις υπάρχουσες νοοτροπίες των πολιτευτών και θα καθορίσουν σε ένα µεγάλο βαθµό την οικονοµική βιωσιµότητα του ενιαίου δήµου. Υπάρχει φόβος, ο νέος ∆ήµος που θα προκύψει να µπει σε καθεστώς οικονοµικής επιτήρησης. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει ο Καλλικράτης για δήµους υπερχρεωµένους, που κινδυνεύουν µε πτώχευση.
Την ίδια ώρα, το µεγάλο οικολογικό έγκληµα που συντελέστηκε στο Πεντελικό µε τις πυρκαγιές του 2007, και ιδιαίτερα του 2009, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασµού σε κανέναν, αφού η ηγεσία του ΣΠΑΠ, παρά τις ποµπώδης διακηρύξεις για σχεδιασµό και επιχειρησιακή ετοιµότητα, αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων.
Ταυτόχρονα, ένα από τα οράµατα του συνδυασµού, είναι να πρωτοπορήσουµε στη ενεργειακή επάρκεια του δήµου µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η πολιτική αυτή θα αφορά κατ΄αρχάς τα δηµόσια κτίρια και υπαίθριους χώρους (φωτισµός, κ.λ.π.) αλλά επιθυµούµε να έχει και προτρεπτικό χαρακτήρα προς όλους τους κατοίκους.

Πολίτες των Μελισσίων, της Νέας και Παλαιάς Πεντέλης

 Όταν ο τόπος που µεγάλωσες ή επέλεξες να ζεις µεταλλάσσεται και από ήσυχο και ανθρώπινο προάστιο γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπος.

Όταν όλοι µιλούν για την κλιµατική αλλαγή αλλά στο βωµό του κέρδους οι ελεύθεροι χώροι µειώνονται, η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική είναι ανύπαρκτη και το αυτοκίνητο παραµένει το κύριο µέσο µεταφοράς.

Όταν η ανάσα σου το Πεντελικό δάσος καίγεται και συγχρόνως δέχεται επιθέσεις από διάφορα συµφέροντα

 Όταν η ∆ηµοτική αρχή σε αντιµετωπίζει µε αλαζονεία ή µε λαϊκισµό στα πλαίσια µιας συναλλαγής που νιώθεις ότι σε ευτελίζει

 Όταν κυριαρχεί η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία και η ποιότητα της ζωής συνεχώς υποβαθµίζεται

 Όταν η κάθε είδους επιλογές που σου παρουσιάζονται ως µονόδροµοι σε οδηγούν πάντα σε αδιέξοδα

Τότε πρέπει να πάρεις την απόφαση να αντιδράσεις και να δράσεις.

Η ίδρυση της νέας δηµοτικής κίνησης, η οποία αξιοποιεί την γνώση εκλεγµένων εκπροσώπων µας µε πλούσια και διάφανη πολιτική εµπειρία και εµπλουτίζεται µε δυναµικές και φρέσκιες ιδέες από νέους ανθρώπους, βασίζεται σε πέντε άξονες:

Άξονας 1ος: Στροφή στην οικολογικά βιώσιµη πολιτική µε βάση τα δυναµικά χαρακτηριστικά του νέου ∆ήµου, τη διαφάνεια στις αποφάσεις και τη λογοδοσία

Άξονας 2ος: Προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου της Πεντέλης και του δασικού του χαρακτήρα από κάθε µορφής συµφέροντα και παρεµβάσεις (οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, Εκκλησία, αυτοκινητόδροµοι)
Άξονας 3ος: Κοινωνική Πολιτική ανακούφισης των ασθενέστερων µε δράσεις µείωσης του κόστους ζωής και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας
Άξονας 4ος: Οργανωτική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του δήµου για την επιτυχία των παραπάνω αξόνων
Άξονας 5ος: Ενεργή συµµετοχή των πολιτών

Στο πλαίσιο αυτό για την λειτουργία του νέου ∆ήµου προτείνουµε επιγραµµατικά:

• Επανεξέταση όλων των κονδυλίων που διατίθενται για έργα στην βάση της χρηστής διαχείρισης και της δραστικής µείωσης του κόστους
• Προώθηση αµεσοδηµοκρατικών θεσµών των πολιτών στον προγραµµατισµό του µέλλοντος του δήµου, µε παράλληλη διάθεση πιστώσεων για αξιοποίηση ανά γειτονιά (συµµετοχικός προϋπολογισµός)
• Ανάπτυξη πολιτικών για παροχή υπηρεσιών που θα διατίθενται δωρεάν
• ∆ιαµόρφωση ενός σαφούς πλαισίου σταθερών εργασιακών σχέσεων, για να σταµατήσουν οι οµηρίες και οι αθλιότητες των πελατειακών εξαρτήσεων
• Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την χρησιµοποίηση καθαρών µορφών ενέργειας µε στόχο την µείωση των ρύπων και την σπατάλη φυσικών πόρων
• Την ανάπτυξη της ανακύκλωσης – κοµποστοποίησης µε καθολικό τρόπο στον ∆ήµο
• Την διεκδίκηση και διατήρηση των ελεύθερων χώρων (ΝΙΕΘ, Εξοχών Χωροφυλακής, Παπαδηµητρίου κ.ά)

Συµπολίτισσες και συµπολίτες,

Η συµµετοχή στα κοινά ενός τόπου είναι από µόνη της πράξη ευθύνης.

Ξεκινάµε µια νέα προσπάθεια. ∆εν είµαστε όλοι ίδιοι και δεν έχουµε όλοι τις ίδιες ευθύνες για ότι έχει συµβεί.

Υπερασπιζόµαστε την πολιτική µε πρωταρχικό στόχο τις ανάγκες και τα συµφέροντα των πολιτών και όχι οργανωµένων συµφερόντων.

Σας καλούµε να συµµετάσχετε ζητώντας την ενεργό στήριξή σας.

Σας ανοίγουµε µια προοπτική βασισµένη στις αρχές της δηµοκρατίας, της διαφάνειας, του πλουραλισµού και της αποτελεσµατικότητας, συνδυάζοντας τη συλλογικότητα µε την ατοµική ευθύνη στην λειτουργία και δράση.

Ας γίνουν οι δηµοτικές εκλογές υπόθεση των πολιτών και η ψήφος η απάντησή µας.

Ας γίνει εντέλει η «Πεντέλη εν δράσει».

Ιούλιος 2010

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-LogoWikitude-Logo
Πεντέλη εν δράσει

loading map - please wait...

Πεντέλη εν δράσει 38.051199, 23.833493

H Πεντέλη που θέλουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!